Αρχική » Η Ε.Ε. επενδύει στην τεχνολογία υδρογόνου
Διεθνή

Η Ε.Ε. επενδύει στην τεχνολογία υδρογόνου

«Ναι» της Κομισιόν για το έργο «IPCEI Hy2Tech» με χρηματοδότηση άνω των 5 δισ. ευρώ από 15 κράτη-μέλη

Από την έντυπη έκδοση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) για τη στήριξη της έρευνας, της καινοτομίας και της πρώτης βιομηχανικής ανάπτυξης στην αξιακή αλυσίδα της τεχνολογίας υδρογόνου.

Το έργο, με την ονομασία «IPCEI Hy2Tech», εκπονήθηκε και κοινοποιήθηκε από δεκαπέντε κράτη-μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Τσεχία και Φινλανδία.

Τα κράτη-μέλη θα παράσχουν δημόσια χρηματοδότηση ύψους έως και 5,4 δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε ιδιωτικές επενδύσεις ύψους επιπλέον 8,8 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτού του ΣΕΚΕΕ, 35 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη, στις οποίες περιλαμβάνονται μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, θα συμμετάσχουν σε 41 έργα.

Το ΣΕΚΕΕ θα καλύπτει ένα ευρύ μέρος της αξιακής αλυσίδας της τεχνολογίας υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένων: i) της παραγωγής υδρογόνου, ii) των κυψελών καυσίμου, iii) της αποθήκευσης, της μεταφοράς και της διανομής υδρογόνου και iv) των εφαρμογών τελικού χρήστη, ιδίως στον τομέα της κινητικότητας.

Αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη σημαντικών τεχνολογικών καινοτομιών, όπως νέων υλικών ηλεκτροδίων υψηλής απόδοσης, κυψελών καυσίμου υψηλότερων επιδόσεων, καθώς και καινοτόμων τεχνολογιών μεταφορών, στις οποίες συγκαταλέγονται και τεχνολογίες κινητικότητας με υδρογόνο που αναπτύσσονται για πρώτη φορά. Το ΣΕΚΕΕ αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 20.000 άμεσες θέσεις εργασίας.

Η αξιολόγηση της Ε.Ε.

Η Κομισιόν αξιολόγησε το προτεινόμενο έργο βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις και ειδικότερα βάσει της ανακοίνωσής της σχετικά με σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Όταν οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη της ρηξικέλευθης καινοτομίας δεν υλοποιούνται λόγω των σημαντικών κινδύνων που ενέχουν τέτοια έργα, τα ΣΕΚΕΕ επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να καλύψουν από κοινού το κενό για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών της αγοράς. Ταυτόχρονα, διασφαλίζουν ότι η ευρύτερη οικονομία της Ε.Ε. επωφελείται από τις επενδύσεις και περιορίζουν τις δυνητικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ΣΕΚΕΕ Hy2Tech πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που ορίζονται στην ανακοίνωσή της. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
– Το έργο συμβάλλει στην επίτευξη ενός κοινού στόχου, στηρίζοντας μια βασική στρατηγική αξιακή αλυσίδα για το μέλλον της Ευρώπης, καθώς και τους στόχους σημαντικών πρωτοβουλιών πολιτικής της Ε.Ε., όπως η Πράσινη Συμφωνία, η στρατηγική της Ε.Ε. για το υδρογόνο και το REPowerEU.
– Και τα 41 έργα που απαρτίζουν το ΣΕΚΕΕ είναι εξαιρετικά μεγαλόπνοα, καθώς αποσκοπούν στην ανάπτυξη τεχνολογιών και διαδικασιών πέραν αυτών που προσφέρει σήμερα η αγορά και θα συμβάλουν σε σημαντικές βελτιώσεις στις επιδόσεις, στην ασφάλεια, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και την οικονομική αποδοτικότητα.
– Το ΣΕΚΕΕ ενέχει επίσης σημαντικούς τεχνολογικούς και οικονομικούς κινδύνους, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη δημόσια στήριξη για την παροχή κινήτρων στις εταιρείες ώστε να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις.
– Οι συμμετέχουσες εταιρείες που λαμβάνουν τη δημόσια στήριξη θα διαδώσουν ευρέως τα αποτελέσματα του έργου στην ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα και τη βιομηχανία, πέραν των εταιρειών και χωρών που συμμετέχουν στο ΣΕΚΕΕ, πράγμα που θα έχει θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το έργο συνάδει με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.

Πολυάριθμες συνεργασίες

Στο ΣΕΚΚΕ θα υλοποιηθούν 41 έργα από 35 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων οκτώ μικρομεσαίων (ΜμΕ) και νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη. Οι άμεσοι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν στενά μεταξύ τους μέσω πολυάριθμων προβλεπόμενων συνεργασιών, καθώς και με περισσότερους από 300 εξωτερικούς εταίρους, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και ΜμΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα χρονοδιαγράμματα του ΣΕΚΕΕ ποικίλλουν ανάλογα με τα επιμέρους έργα και τις συμμετέχουσες εταιρείες.

Η Ε.Ε. επενδύει στην τεχνολογία υδρογόνου (naftemporiki.gr)